Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Byggesak

  Pris inkl. mva

Reguleringsplanar

 
Oppstart/kunngjering bustad kr 0,00
Oppstart/kunngjering kr 20 000,00
Handsaming av private framlegg bustad kr 0,00
Handsaming fram til 1. gongs handsaming under 50 daa kr 50 000,00
Handsaming fram til 1. gongs handsaming over 50 daa kr 70 000,00 
Tillegg per tomt over 10 tomter  kr 600,00
Mindre endringar adm. handsaming  kr 5 100,00
Mindre endringar politisk handsaming kr 12 500,00
Handsaming av konsekvensutgreiing og planprogram 30% av reguleringsgebyret

Deling

 
Vedtak om frådeling av byggetomt kr 3 600,00
Vedtak om frådeling av tilleggstomt/samanføying kr 2 100,00
Vedtak om grensejustering av mindre areal kr 1 550,00
Handsaming etter jordlova/konsesjonslova fylgjer eige gebyrregulativ  

Dispensasjonar jf pbl § 19

 
Søknad om dispensasjon frå føremål i regulerings-/bebyggelsesplan eller i kommuneplan - uansett utfall kr 10 250,00
Gebyr for handsaming av byggesaka fylgjer i tillegg  

Bruksendring jf pbl § 20-1 d) og dispensasjon jf pbl §19

 
Søknad om bruksendring som inneber at søknaden også må handsamast som ein søknad om dispensasjon frå føremål i regulerings-/bebyggelsesplan eller i kommuneplan
Gebyr for handsaming av byggesaka fylgjer i tillegg
kr 13 300,00

Tiltak jf § 20-3

 
Byggjesøknad jf § 20-3 under 80 m² BYA (fritidsbustad) kr 12 200,00
Byggjesøknad jf § 20-3 over 80 m² BYA (fritidsbustad) kr 24 500,00
Tillegg pr ekstra bueining kr 5 200,00
Søknad §20-3 - BYA/BRA over 50 m2 kr 10 250 
Søknad om oppføring av bustadhus er friteke for å betale gebyr 
 
Anleggsarbeid - mindre tiltak kr 10 000,00
Anleggsarbeid - større tiltak kr 20 200,00 
Igangsetjingsløyve (søknad i fleire trinn)    kr 2 100,00
Endring av løyve - mindre endring kr 2 100,00
Endring av løyve - større endring kr 5 200,00 
Bruksendring  kr 3 100,00 
Tiltak jf § 20-4  
Byggesøknad etter § 20-4 kr 5 200,00 
Garasje som inngår i søknad for bustad (fullstendig søknad) er friteke for gebyr   
Andre tiltak  
Førehandskonferanse kr 1 900,00 
Små tiltak - minstegebyr  kr 2 100,00 
Mangefull søknad - avvising/retur kr 2 100,00 
Ferdigattest kr 1 550,00 
Mellombels bruksløyve kr 1 550,00 
Ansvarsrett sjølvbyggar kr 2 100,00 
Seksjonering  
Eigarseksjonering utan synfaring 3*rettsgebyret
Eigarseksjonering med synfaring  5* rettsgebyret
Utsleppsløyve etter forureiningsforskrifta  
Utsleppsløyve etter forureiningsforskrifta kapittel 12 - svartvatn kr 10 000,00
Utsleppsløyve etter forureiningsforskrifta kapittel 12 - gråvatn 
kr 5 200,00
Utsleppsløyve etter forureiningsforskrifta kapittel 12 - rehabilitering  kr 1 100,00
Utsleppsløyve etter forureiningsforskrifta kapittel 13 kr 20 200,00

  • eBillett
  • Fjellnettverket
  • visithaukeli logo
  • visitrauland logo
  • VisitVinje Logo
  • nasjonalparkkommune logo

vinje.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke vinje.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk