Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Kommunereform

Nasjonale føringar:

 • Regjeringa har sett i gong arbeidet med ein omfattande kommunereform i Noreg.
 • Reformen legg opp til langt større endringar av den kommunale forvaltinga enn på 1960-talet, då Vinje og Rauland blei slegne i hop.
 • Regjeringa tek sikte på at Stortinget vedtek ein ny kommunestruktur våren 2017.

Utgangspunktet: Den politiske plattforma til Solberg-regjeringa. Den kan du lese meir om her.

«Regjeringen vil gjennomføre en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir fattet i perioden, jf samarbeidsavtalen. En mer robust kommunestruktur vil sikre mer kompetanse og større faglighet i den enkelte kommune. Det vil være en fordel for eksempel i vanskelige barnevernssaker, for ressurskrevende tjenester og for en bedre ledelse og utvikling av omsorgs- og utdanningstjenestene. Regjeringen vil invitere partiene i Stortinget til drøftelser om prosessen. Regjeringen vil foreta en gjennomgang av oppgavene til fylkeskommunene, fylkesmennene og staten med sikte på å gi mer makt og myndighet til mer robuste kommuner.»

I kommuneproposisjonen 2015 (Prop. 95 S) heiter det:

«Kommunereformen skal legge til rette for at flere kommuner slår seg saman til større og mer robuste kommuner. Færre og større kommuner skal gi bedre kapasitet til å ivareta og videreutvikle lovpålagte oppgaver, gi bedre muligheter til å utvikle bærekraftige og gode lokalsamfunn, samt i vareta frivillige oppgaver. Generalistkommuneprinsippet er et utgangspunkt for reformen. Som et generelt prinsipp skal reformen legge et grunnlag for at alle kommuner kan løse sine lovpålagte oppgaver selv. Kommunestrukturen skal legge til rette for en enhetlig og oversiktlig forvaltning.»

Regjeringa har formulert fylgjande mål for reformen:

 • Gode og likeverdige tenester til innbyggjarane
 • Heilskapleg og samordna samfunnsutvikling
 • Berekraftige og økonomisk robuste kommunar
 • Styrkt lokaldemokrati

Meir om Kommunal- og moderniseringsdepartementet og kommunereformen kan du lese om her. 

 • Regjeringa føreset at alle kommunane i landet deltek i prosessar med sikte på å vurdere og avklare om det er aktuelt å slå seg saman med grannekommunar.
 • Prosessane skal starte hausten 2014, og avsluttast før jol 2016.
 • Fylkesmannen har til oppdrag å hjelpe til med å gjennomføre dei regionale prosessane, og gjer dette i samarbeid med Kommunanes sentralforbund (KS).

Meir om fylkesmannens rolle kan du lese om her.

Meir om KS og kommunereformen kan du lese om her.


 • eBillett
 • Fjellnettverket
 • visithaukeli logo
 • visitrauland logo
 • VisitVinje Logo
 • nasjonalparkkommune logo

vinje.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke vinje.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk