Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Bustadtilskot - nye bustader

Ordninga gjeld nye bustadhus med førstegongs etablering av vass- og avlaupsløysing der byggjesøknad er sendt inn etter 01.01.2013. Ulike grader av ombygging eller sanering fell utanfor.

Følgjande reglar ligg til grunn for tilskotet

Heimelshavar/bustadbyggar skal vera busett i Vinje kommune, ved uklare folkeregisteropplysingar kan kommunen krevje bustadattest jf FOR 2007-11-09 nr 1268: Forskrift om folkeregistrering.

Det må liggje føre godkjent frådela eigedom til føremål bustad.

Det må liggje føre godkjent byggjeløyve.
 
Utbetaling skjer etter godkjent søknad om ferdigattest.

 

Følgjande satsar ligg til grunn for utrekning av bustadtilskotet

0-150 m² bruksareal utrekna etter NS 3490 (bygningens BRA utanom frittliggande bygg som bod/garasje/uthus m.m.) - tilskot kr 846,4/m² pr 1. januar 2018.

Areal frå 151m² og inntil 250m² utrekna etter NS 3490 (bygningens BRA utanom frittliggande bygg som bod/garasje/uthus m.m.) - tilskot kr 592,4/m² pr 1. januar 2018.

 

Søknadsskjema

Les heile saksframlegget her 
Les kommunestyrevedtaket 14.02.2013 her

  • eBillett
  • Fjellnettverket
  • visithaukeli logo
  • visitrauland logo
  • VisitVinje Logo
  • nasjonalparkkommune logo

vinje.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke vinje.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk