Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Ledige bustadtomter

Det er tenestetorget som administrerer sal av kommunale bustadtomter i Vinje kommune.

Under finn du kart over dei kommunle bustadfelta - ledige tomter er merkt gult. Karta skal vera oppdaterte, men det kan skje endringar som ikkje er registrert, så ta kontakt med Tenestetorget tlf 35 06 23 00 for nærare opplysningar.

Krontveit
Såtehov (Rauland) 
Slobrekk (Edland)
Setali (Rauland)  
Juvbakk (Åmot) 
Drotning (Åmot)
Bøgrend  

Gebyr ved kjøp av kommunal bustadtomt - Tilknytingsavgift kjem i tillegg.
Tilknytingsavgift og årlege gebyr vatn/kloakk 
Retningsliner for tildeling av kommunal bustadtomt
Søknadsskjemaet finn du her

 

Bustadtomtene i dei kommunale bustadfelta i Vinje kommune vert omsett til ein sterkt subsidiert pris og er eit bustadpolitisk verkemiddel for å styrke fast busetnad i kommunen. Tomtekjøparar som ikkje alt er innbyggjarar i Vinje kommune, må difor melde flytting til Vinje kommune seinast når bustaden er innflyttingsklar.

Kommunestyret har i møte 31.01.08, sak 08/16 gjort vedtak om at det skal vera høve til å kjøpe meir enn ei kommunal bustadtomt i Juvbakkfeltet og Slobrekkfeltet. 

Vedtaket er referert her

 • Kommunestyret ser eit behov for å differensiere reglane for kjøp av kommunale tomter utfrå kvar i kommunen tomtene ligg.
 • I Slobrekkfeltet opnar ein for at det blir mogeleg å kjøpe inntil 3 tomter i gjeldande plan.
 • I det gamle Juvbakkfeltet opnar ein for at ein kan få kjøpe inntil 2 tomter. I det nye kan ein berre få kjøpt ei tomt.
 • Felles for båe felta er at ein skal betale full tomtepris for kvar tomt slik den er fastsett. 

OBS!
I nye byggefelt som er etablert etter 2008 vert det ikkje opna for sal av meir enn ei tomt per kjøpar. Det gjeld mellom anna det nye bustadfeltet i Juvbakk (tomt 19 - 32).
 Sjå vedtak i kommunestyret i sak 10/44.

 • Byggje- og aktivitetsforbod langs offentleg veg - dispensasjon

 • Kommunal planlegging - medverknad

  Generelt

  Du har rett til å uttale deg i saker som gjeld kommunal planlegging. Kommunen skal arbeide for å få størst mogleg offentlegheit og reell medverknad i planarbeidet. Særleg har kommunen eit ansvar for å sørgje for å få innspel frå grupper som krev spesiell tilrettelegging, slik som barn og unge.

  Planforslag skal alltid leggjast fram for dei offentlige organa som forslaget gjeld, som skal gi nødvendig informasjon som har noko å seie for planarbeidet.

  Forslaget til kommunal planstrategi skal gjerast offentleg minst 30 dagar før behandlinga i kommunestyret.

  Det er ikkje høve til å klage på vedteken planstrategi eller kommuneplan. Du kan derimot klage på reguleringsplanen som kommunen har vedteke dersom saka gjeld deg direkte eller dersom planen får følgjer for dine interesser. Klagefristen er tre veker. Lèt kommunen avgjerda stå, blir saka send vidare til Fylkesmannen.

  Du har rett til å uttale deg i saker som gjeld kommunal planlegging. Kommunen skal arbeide for å få størst mogleg offentlegheit og reell medverknad i planarbeidet. Særleg har kommunen eit ansvar for å sørgje for å få innspel frå grupper som krev spesiell tilrettelegging, slik som barn og unge. Tidleg i planprosessen bør kommunen bestemme korleis denne medverknaden skal skje.

  Kommunen skal utarbeide desse planane:

  • Kommunal planstrategi (strategiske val knytta til samfunnsutviklinga)
  • Kommuneplan (overordna plan for utvikling av kommunesamfunnet og for bruk og vern av areal i kommunen)
  • Reguleringsplan (arealplankart med avgjerder som fastlegg bruk og vern i bestemte område)

  Målgruppe

  Alle som blir berørte av dei planane som blir utarbeidde, slik som organisasjonar, brukargrupper, næringsliv og enkeltpersonar.

  Partnarar

  Planforslag skal alltid leggjast fram for dei offentlige organa som forslaget gjeld, som skal gi nødvendig informasjon som har noko å seie for planarbeidet.

  Lovar og retningsliner

  Sjå spesielt plan- og bygningslova kap. 5 Medvirkning i planleggingen.

  Søknadsprosessen

  Søknadmottakar

  Vinje kommune
  Vinjevegen 192
  3890 Vinje

  postmottak@vinje.kommune.no 

   

   

  Behandling

  Forslaget til kommunal planstrategi skal gjerast offentleg minst 30 dagar før behandlinga i kommunestyret. Kommunen skal sende forslag til kommuneplan og reguleringsplan på høyring til statlege, regionale og kommunale organ og til ulike organisasjonar og institusjonar som forslaget har noko å seie for. Minst eitt eksemplar av planforslaget skal vere fysisk lett tilgjengeleg, slik at alle kan setje seg inn i det. Forslaget skal også gjerast tilgjengeleg elektronisk. Det blir gitt ein frist for å uttale seg. 

  • Kommuneplan: Frist for å gi uttale eller fremje innvending til arealdelen i kommuneplanen er minst seks veker
  • Reguleringsplan: Frist for å gi uttale eller fremje innvending er minst seks veker

  Innvending kan berre fremjast av offentlege styresmakter.

  Høve til å klage

  Det er ikkje høve til å klage på planstrategi eller kommuneplan som kommunen har vedteke. Du kan derimot klage på reguleringsplanen som kommunen har vedteke, dersom saka gjeld deg direkte eller dersom planen får følgjer for dine interesser. Klagefristen er tre veker frå du tok imot vedtaket. Forklar kva du er misnøgd med og kvifor du meiner at vedtaket bør endrast. Dersom du treng rettleiing, kan du vende deg til kommunen. Dersom vedtaket i kommunen blir ståande, blir saka sendt vidare til Fylkesmannen, som avgjer om klagen skal takast til følgje.

 • Nabovarsel

 • Reguleringsplan - rett til å fremje forslag

 • eBillett
 • Fjellnettverket
 • visithaukeli logo
 • visitrauland logo
 • VisitVinje Logo
 • nasjonalparkkommune logo

vinje.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke vinje.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk