Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

A

Abortsøknad - før tolvte svangerskapsveke
Adopsjon
Adressetildeling
Allemannsretten
Apostille
Arbeidsgjevarkontroll og -rettleiing
Arealoverføring
ATV og andre barmarkskøyretøy
Audiograf
Automatisk freda kulturminne - løyve til inngrep
Automatisk freda kulturminne - tilskott til arkeologiske undersøkingar
Avfall - når og korleis bli kvitt avfallet
Avkøyrsel - privat avkøyrsel frå offentleg veg
Avlasting
Avløp - offentlege avløpsanlegg
Avløysarordningane i jordbruket

B

Badeanlegg, bassengbad og badstu o.a. - meldeplikt
Bandtvang
Barselgrupper
Begravelse
Behandlingsreise til utlandet
Besøksheim
Beverforvaltning
Bilstønad
Bioposar og sekkar til plastavfall
Borgarleg vigsel
Brannvern og tilsyn
Brukarmedverknad i skolen
Brukarstyrt personleg assistanse
Bruksendring av bygning
Buplikt ved kjøp av eigedom
Bustad - oppføring av ny bustad
Bustadtilskot til tilpassing/utbetring
Bustønad
Byggavfall - kjeldesortering
Bygging og graving i forureina grunn
Byggje- og aktivitetsforbod langs offentleg veg - dispensasjon
Byggjetiltak på eigedom som det er bygt på
Byggjetiltak som ikkje krev søknad og løyve
Bålbrenning
Båt

D

Dagmamma - godkjenning
Dagtilbod - aktivitetstilbod
Deling av landbrukseigedom
Demensteam
Diabeteskontakt i primærhelsetenesta
Diabetesteam
Digital postkasse
Djubdekart Songa
Driftsbygning i landbruket
Driveplikt på landbrukseigedom - søknad om fritak
Dyrevern
Dyrevernnemda i Vinje
Dødsattest

E

Eigarseksjonering - eksisterande bygg
Eigedom - kjøp i område med buplikt (nedsett konsesjonsgrense)
Eldreomsorg - verdigheitsgarantien
Elektronisk bestilling av legetime
Elevar - det fysiske arbeidsmiljøet
Elgforvaltning
Ergoterapi
Erstatning for husdyr drept eller skadd av rovvilt
Etablerarprøven for serveringsverksemd
Etableringstilskot - bustad
Ettersøkshund

F

Familievernkontor
Farleg avfall
Fastlege
Feierute
Feiing og tilsyn med fyringsanlegg
Fellingsløyve
Film og video - konsesjon for framvising
Flexirutetilbodet
Forliksråd
Forskottsskatt - betaling og innkrevjing
Forskottstrekk og arbeidsgjevaravgift - a-melding
Fosterheim
Freda bygningar og anlegg - løyve til inngrep
Freda bygningar og anlegg - tilskott
Fri rettshjelp
Frisklivssentral
Frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hòltakingsverksemd - godkjenning
Fritidsbåtar - innlevering og tilskotsordning
Fritidskøyring med snøskuter
Frådeling av eigedom
Fyrverkeri - handel og oppbevaring
Fyrverkeri - søknad om avfyring
Fysioterapi
Førarkort - dispensasjon frå helsekrav
Førehandskonferanse

G

Gjødsling av skog - tilskott
Gravide rusmiddelmisbrukarar - bruk av tvang
Grensejustering
Grunnlån
Grunnskoleopplæring - retten til gratis opplæring
Grunnskoleopplæring for vaksne

H

Heimekompostering av matavfall
Heimesjukepleie
Heimeundervisning
Helsestasjon
Helsestasjon for ungdom
Helsetenestetilbod til flyktningar og asylsøkjarar
Helsetenestetilbod til innsette i fengsel
Hjelpetiltak frå barnevernstenesta
Hjorteforvaltning
Høyrselkontakt

I

Incestsenter
Individuell plan - koordinering av helse- og/eller sosialtenester
Informasjon frå skolen til ikkje-sambuande foreldre
Informasjon og rettleiing til pårørande
Innbyggjarinitiativ
Innkrevjing av kommunale krav / betaling for kommunale tenester
Innsynsrett i offentlege dokument
Introduksjonsprogram for nytilkomne flyktningar

J

Jakttid elg
Jegerprøven
Jordmor - svangerskapsomsorg
Jordmorteneste

K

Karakterar - rett til å klage
Klage til Sivilombodsmannen
Klimaavhengige skadar i plante- og honningproduksjon og tap av sau på beite - erstatning
Kolsteam
Kommunal bustad
Kommunal garanti for lån
Kommunal planlegging - medverknad
Kommunale tilskotsordningar
Kommunale vegar
Konfliktråd
Konsesjon og buplikt - landbrukseigedom
Kreftteam
Krisesenter
Kulturmidlar og andre støtteordningar
Kulturprisen
Kulturskule
Kunnskapsprøven - alkohollova
Kvalifiseringsprogram

L

Landbrukseigedom - deling
Landbruksveg - bygging
Landbruksvikarordninga
Ledsagerbevis
Legekontor
Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
Legevakt
Legevakt
Legionellasmitte - førebyggjande tiltak
Leirskoleopphald
Leksehjelp i grunnskulen
Luftfartøy

M

Matlevering
Matrikkel - retting
Meklar- og eigedomsinformasjon
Meldeplikt for verksemder som kan påverke helsa
Melding til barnevernstenesta
Mellombels husvære
Miljøfyrtårn - sertifisering
Miljøinformasjon
Miljøplager eller -risiko
Mobbing - mottiltak
Musikktiltak lokale

N

Nabovarsel
Nedgravde oljetankar
Nydyrking av areal til jordbruksformål
Nærings- og miljøtiltak i skogbruket - tilskott

O

Offentlege pålegg og restriksjonar i plante- og husdyrproduksjon - erstatning
Omsorgsbustad
Omsorgslønn
Omsorgsovertaking av eit barn
Opplæring i grunnskole og vidaregåande skole - innhald og timetal
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for utlendingar
Oppmålingsforretning
Opptenning av eld utandørs
Ordensreglement i grunnskolen
Oskespreiing

P

Parkeringsløyve for rørslehemma
Pasient- og brukarombod
Pedagogisk-psykologisk teneste
Permisjon frå grunnskoleopplæring
Praktisk bistand i heimen
Privat veg - bompengar
Private vegar
Produksjonstilskott i jordbruket
Psykiske helsetenester i Vinje kommune
Publisering av saksdokument på Internett
Pulverapparat - kontroll av

R

Reduksjon eller fritak for skatt
Regionalt miljøprogram i jordbruket - tilskott
Reguleringsplan - rett til å fremje forslag
Reklameskilt - skilt langs veg
Religion, livssyn og etikk- melding om delvis fritak
Renovasjon
Renovasjon - bringeordning
Renovasjon - fritidsabb - fritak
Renovasjon - heimekompostering
Renovasjon - miniabonnement
Restskatt - betaling og innkrevjing
Retningsliner kommunal bustadtomt
Retten til tolk i helsetjenesten
Returordningar for avfall
Rovdyr
Rusmiddelmisbrukarar - tiltak
Røykvarslar - batteriskift og test
Rådgiving i skolen
Rådyrforvaltning

S

Sal-og skjenkeløyve - manglar funne ved kontroll
Salsløyve alkohol
Samanslåing av matrikkeleiningar (eigedommar)
Samlivskurs
Samvære med born under offentleg omsorg for foreldre og andre
Separasjon og skilsmisse
Serveringsløyve
Sjukeheim - avlastingsopphald
Sjukeheim - korttidsopphald
Sjukeheim - langtidsopphald
Sjølvbyggjar
Skada vilt og fallvilt - Ettersøk
Skatteattest
Skjenkeløyve alkohol - ambulerande / for eit enkelt, bestemt høve
Skjenkeløyve og serveringsløyve alkohol
Skogfond
Skogplanting - tilskott
Skriftleg sidemål - fritak frå opplæring/vurdering med karakter
Skulefritidsordning (SFO)
Skulehelseteneste
Skuleskyss
Skulestart
Skuletilknyting
Skøyte og tinglysing
SMIL-tilskot
Småviltjakt Berunuten vest
Snøskuter
Snøskuter - transportløyve - tildelt for 2016/2017
Sosiallån (kommunalt lån)
Sosialtenester for innsette i fengsel
Spesialundervisning for vaksne på grunnskoleområdet
Spesialundervisning i grunnskolen
Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
Språkopplæring - særskilt for minoritetsspråklege elevar i grunnskolen
Startlån bustad
Statlege spelemidlar til idrettsformål
Støtte til pårørande
Støttekontakt
Synskontakt
Særskilde brannobjekt, §13 bygg

T

Tannhelseteneste
Tekniske hjelpemiddel - utlån
Terminal pleie i heimen
Tidlegpensjon for jordbrukarar
Tilskot frå Innovasjon Norge
Tilskot til drenering - søknad
Tilskuddsportalen
Trudomssamfunn
Tryggingsalarm
TT- kort
Tuberkuloseundersøking

U

Ulykkesforsikring for elevar
Ungdomsteam
Utsleppsløyve

V

Vaksine
Vaktmeister - ambulerande
Val til kommunestyret og fylkestinget
Vald - godkjenning
Vassforsyning - drikkevatn
Vasskuter
Vassprøver
Vatn og avløp - abonnementsvilkår
Vegvedlikehald
Vest-Telemark brannvesen
Veterinærvakt
Vidaregåande opplæring for vaksne
Villreinforvaltning
Vinje viltråd

Ø

Økologisk landbruk - direkte tilskott
Økonomisk rådgiving
Økonomisk stønad
Økonomiske fagmidlar i skogbruket (NMSK)

  • eBillett
  • Fjellnettverket
  • visithaukeli logo
  • visitrauland logo
  • VisitVinje Logo
  • nasjonalparkkommune logo

vinje.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke vinje.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk